ผู้อำนวยการ

S 11501577

ข่าวสารด้านการเงิน

 จดซอ

Untitled 

จดซอจดจาง

ict64

Link ต่างๆ

นโยบายเวบไซร

Data3

IMG 1570

ผลปงบประมาณ

เรองรองเรยน3

มาตรการปองกนทจรต

แผน61

แผนป2560

 

 cmcoop

 

วันครู พ.ศ. 2561 (อำเภอจอมทอง)

วันครู พ.ศ. 2561 (อำเภอจอมทอง)

head

16 มกราคม 2561  นายสมพงศ์  พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6   ได้เข้าร่วมงานวันครู พ.ศ.2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งจัดโดยสมาคมครูอำเภอจอมทอง มีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู สร้างความตระหนักให้สังคมรับรู้ถึงบทบาทของครู ส่งเสริมให้ประชาชน ครู นักเรียน นิสิต นักศึกษาเห็นความสำคัญและระลึกถึงพระคุณครู และเพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ เป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม จริยธรรมและดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือ ความสามัคคี และความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับประชาชนในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม

 

------>คลิ๊กที่นี่เพื่อดูภาพประกอบอื่น ๆ เพิ่มเติม <------

------->คลิ๊กที่นี่เพื่อดูภาพการมอบเกียรติบัตรในงานวันครู 2561<-------

DSC 6295 resizeDSC 6298 resizeDSC 6299 resizeDSC 6303 resizeDSC 6308 resizeDSC 6309 resizeDSC 6312 resizeDSC 6313 resizeDSC 6326 resizeDSC 6328 resizeDSC 6330 resizeDSC 6335 resizeDSC 6356 resizeDSC 6359 resizeDSC 6363 resizeDSC 6382 resizeDSC 6383 resizeDSC 6392 resizeDSC 6396 resizeDSC 6399 resizeDSC 6408 resize

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

190 หมู่ 15 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 โทร 053-341375-6 , FAX 053-341744