ผู้อำนวยการ

Untitled

Untitled3

ข่าวสารด้านการเงิน

 จดซอ

Untitled

ict64ict61

Link ต่างๆ

 

Bic

แผน61

 

ศน.ยา

เขต

 

 

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล

 

ภาพบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล

การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ(หลักเกณฑ์ ว21/2560)

1.  แบบคำขอ

2.  แบบประเมินรายปี

3.  แบบสรุปผลกาารประเมิน 5 ปี

 PPT ว21 เชียงใหม่ 4 มกราคม 2561

การประเมินผลงาน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด

คู่มือการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ ตำแหน่งครู ว21 version ที่ประชุมจังหวัดเชียงใหม่

ระบบการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook Teacher)

ว21-2560-กคศ-หลักเกณฑ์วิธีการให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ

ว21กคศ(5กย2556)การให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ

ว22-2560-กคศ-หลักเกณฑ์การพัฒนาก่อนแต่งตั้ง

ว22กคศ(5กค2560)การพัฒนาก่อนแต่งตั้ง(สรุปความ)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

190 หมู่ 15 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 โทร 053-341375-6 , FAX 053-341744