ผู้อำนวยการ

S 11501577

ข่าวสารด้านการเงิน

 จดซอ

Untitled 

จดซอจดจาง

ict64

Link ต่างๆ

นโยบายเวบไซร

Data3

IMG 1570

ผลปงบประมาณ

เรองรองเรยน3

มาตรการปองกนทจรต

แผน61

แผนป2560

 

 cmcoop

 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

 

 

แบบแบนเนอร

แบบเนอรโอนเงนktb

 

 

 

แจ้งโอนเงินค่าวัสดุให้โรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ ปี 2561  

ภาพบุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ค่านิยม
ขั้นตอนการให้บริการ
ผังองค์กร กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ภารกิจงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

คู่มือการปฏิบัติงานการเงิน

- คู่มือปฏิบัติงานการเงินส่วนที่1-5 

 - คู่มือปฏิบัติงานการเงินส่วนที่6-17 

คู่มือการปฏิบัติงานบัญชี

                  คู่มือปฏิบัติงานบัญชี

คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ

                  - คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ

 

 

สรุปการแจ้งความประสงค์ลงทะเบียนเพื่อขอรับใบแจ้งยอดเงิน กบข. ประจำปี 2561 ทาง อีเมล ( e - Statement)

 ตรวจรบ

 

โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

190 หมู่ 15 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 โทร 053-341375-6 , FAX 053-341744